فرم استخدام

تاریخ : 1403/03/06
جایگاه استخدام :
نام - نام خانوادگی شماره ملی
نام پدر تاریخ تولد / محل تولد
گواهینامه رانندگی وضعیت نظام وظیفه
تلفن ایمیل
آدرس
آیا قادر به انجام وظایف اصلی مربوط به این موقعیت شغلی هستید؟
از چه تاریخی قادر به شروع کار هستید؟
در صورت نیاز آیا قادر به کار در ساعات اضافه کار هستید؟
میزان حقوق مورد نظر شما (ماهانه) :
تاریخچه استخدامی (لطفا از جدیدترین به قدیمی ترین یادداشت فرمایید.)
1 - نام شرکت :
آخرین حقوق دریافتی :
موقعیت شغلی/ وظایف و مهارت ها :
نــام مـــدیر :
تلفن تماس :
تاریخ آغــاز :
تاریخ پایان :
دلیل پایان همکاری :
2 - نام شرکت :
آخرین حقوق دریافتی :
موقعیت شغلی/ وظایف و مهارت ها :
نــام مـــدیر :
تلفن تماس :
تاریخ آغــاز :
تاریخ پایان :
دلیل پایان همکاری :
3 - نام شرکت :
آخرین حقوق دریافتی :
موقعیت شغلی/ وظایف و مهارت ها :
نــام مـــدیر :
تلفن تماس :
تاریخ آغــاز :
تاریخ پایان :
دلیل پایان همکاری :
سوابق تحصیلی (لطفا از جدیدترین به قدیمی ترین یادداشت فرمایید.)
دبیرستان : مدرک اخذ شده : تاریخ شروع :
تاریخ پایـــان :
توضیحات :
دانشگاه : مدرک اخذ شده : تاریخ شروع :
تاریخ پایـــان :
توضیحات :
دانشگاه : مدرک اخذ شده : تاریخ شروع :
تاریخ پایـــان :
توضیحات :
گواهینامه ها و مدارک شغلی (لطفا از جدیدترین به قدیمی ترین یادداشت فرمایید.)
نام موسسه : مدرک اخذ شده : تاریخ اخــذ :
تاریخ اعتبار :
توضیحات :
نام موسسه : مدرک اخذ شده : تاریخ اخــذ :
تاریخ اعتبار :
توضیحات :
نام موسسه : مدرک اخذ شده : تاریخ اخــذ :
تاریخ اعتبار :
توضیحات :
آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهای تخصصی:
نام نرم افزار : سطح آشنایی
نام نرم افزار : سطح آشنایی
نام نرم افزار : سطح آشنایی
نام نرم افزار : سطح آشنایی
به چه زبان هایی تسلط دارید؟ (به غیر از فارسی)
زبان :
نوشتاری :
گفــتاری :
خــواندن :
نــوشتن :
زبان :
نوشتاری :
گفــتاری :
خــواندن :
نــوشتن :
معرف: لطفا نام و اطلاعات تماس منبعی که شماره را به این شرکت معرفی کرده است ذکر نمایید.
نام : تلفن : نسبت :
نام : تلفن : نسبت :
بدینوسیله گواهی می دهم که کلیه مندرجات این فرم دقیق و مطابق واقعیت است و کارفرما مجاز است به عنوان قسمتی از پروسه استخدامی خود تمام یا قسمتی از این مدارک را کنترل نماید و یا با معرف/معرفین من تماس بگیرد. کنترل سوء پیشینه و عدم اعتیاد ممکن است قبل و یا در حین استخدام انجام شود.